Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Đổi mới cơ chế hoạt động của các tổ chức nghiên cứu và phát triển ở Việt nam / Phạm Chí Trung - H. : Khoa học xã hội, 2013. - 281tr. ; 21cm..
Cuốn sách trình bầy cơ sở lý luận và thực tiễn đổi mới cơ chế hoạt động của các tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ ở Việt nam; Phân tích và đánh giá hiện trạng đổi mới cơ chế hoạt động của các tổ chức nghiên cứu và phát triển ở Việt nam; Giải pháp đổi mới cơ chế hoạt động của các tổ chức nghiên cứu và phát triển ở Việt nam
Đầu mục: 2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1