Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Hệ thống an sinh xã hội ở Việt Nam - thực trạng và giải pháp / Nguyễn Kim Phượng // Bảo hiểm xã hội.Kỳ 2/3-2011. - H.;, 2011. - tr.19-21 .
Bài viết bao gồm các vấn đề: Hệ thống an sinh xã hội ở Việt Nam được hình thành và ngày càng hoàn thiện; Những hạn chế của hệ thống an sinh xã hội ở Việt Nam; Một số giải pháp cơ bản củng cố, hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Kết hợp nội lực và ngoại lực ở một số nước ASEAN- Bài học đối với Việt Nam trong quá trình hội nhập kiinh tế quốc tế / Nguyễn Kim Phượng // Lý luận chính trị và truyền thông.T8 /2010. - H.;, 2010. - tr.66-68 .
Bài viết nói về: kinh nghiệm kết hợp nội lực và ngoại lực của một số nước ASEAN; bài học đối với VIệt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1