Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Les liber tés publiques / Jean Morange - Paris : Presses universitaire de france, 1979. - 127 p. .
Sách đề cập định nghĩa về quyền tự do công dân, các quyền cơ bản của công dân, nội dung quyền tự do công dân và những đảm bảo để thực hiện quyền tự do công dân
Đầu mục: 1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Les libertés publiques - Paris : Presses universitaires de France, 1979. - 127 p. ; 17 cm..
Sách nói tới định nghĩa về quyền tự do công dân, các quyền cơ bản của công dân, nội dung quyền tự do công dân và những đảm bảo để thực hiện quyền tự do công dân
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1