Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Một số vấn đề liên quan đến hướng dẫn áp dụng điều 194 bộ luật hình sự / Cao Thị Oanh // Luật học.số 09/2012. - H.;, 2012. - tr.33-38 .
Nêu lên những vướng mắc, bất hợp lý trong thực tiễn khi xử lý các tội có tính nguy hiểm cao trong nhóm tội phạm về ma túy theo điều 194 Bộ luật hình sự 1999 và các văn bản hướng dẫn.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1