Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Mặt trận Tổ quốc trong vai trò phản biện và giám sát hoạt động của bộ máy quyền lực nhà nước / Hồ Tấn Sáng // Nghiên cứu lập pháp.số 19(227)/tháng 10/2012. - H.;, 2012. - tr.22-25 .
Bài viết trình bày ý tưởng về 1 hình thức, một tổ chức quyền lực có thể tham gia phản biện và giám sát hoạt động của bộ máy quyền lực nhà nước ở Việt Nam hiện nay
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1