Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bảo vệ quyền con người trong tố tụng hình sự và một số đề xuất về hoàn thiện pháp luật / Hồ Sỹ Sơn // Luật học.Số 1/2011. - H.;, 2011. - tr.41-47 .
Bài viết đề cập các vấn đề: người bị buộc tội - chủ thể được bảo vệ quyền con người trong tố tụng hình sự; thực trạng bảo vệ quyền con người bằng pháp luật Tố tụng hình sự hiện hành; hoàn thiện một số quy định pháp luật nhằm bảo vệ quyền con người trong tố tụng hình sự.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1