Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Một số kinh nghiệm trong cải cách chính quyền địa phương ở Trung Quốc- Tạp chí tổ chức nhà nước số 3 / Vũ Thị Phương Mai // Tổ chức nhà nước.Số /2010. - H.;, 2010. - Tr. .
Nêu lên bối cảnh cải cách chính quyền Trung Ương và vấn đề mà chính quyền điạ phương phải giải quyết. Phân tích việc chuyển đổi chức năng của chính quyền địa phương cũng như những khó khăn và giải pháp trong việc cải cách chính quyền địa phương
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1