Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Cơ sở khoa học đẩy mạnh cải cách tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước / Nguyễn Minh Phương // Tổ chức nhà nước.số 9/2009. - H;, 2009. - tr.35-38+41 .
Đưa ra nhận thức về bối cảnh cải cách tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước hiện nay. Phân tích việc đổi mới nhận thức về vai trò, chức năng, nhiệm vụ của hệ thông các cơ quan hành chính Nhà nước. Nêu các điều kiệncho việc đổi mới tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1