Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Hoàn thiện các quy định về bị can, bị cáo trong Bộ luật Tố tụng Hình sự / Phạm Hồng Hải // Kiểm sát.Số 01( 01/2009). - H.;, 2009. - tr.40-43 .
Để nâng cao hiệu quả của tố tụng hình sự cần hoàn thiện các quy định về nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng liên quan tới bị can, bị cáo theo hướng cụ thể và chi tiết hơn. Về mặt kỹ thuật lập pháp cần quy định quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm gắn liền với nhau trong cùng một điều luật là tốt nhất...và cuối cùng, để bị can, bị cáo và người bào chữa của họ thực hiện được các quyền trong tố tụng hình sự phù hợp và có hiệu quả. Với xu thế dân chủ hoá và hội nhập quốc tế nên cũng như hệ thống pháp luật nới chung, các quy định về bị can, bị cáo trong Bộ luật Tố tụng Hình sự cần được hoàn thiện theo hướng bảo đảm cho nền tư pháp dân chủ hơn, nhân đạo hơn
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1