Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Mô hình, hình thức tố tụng hình sự và việc bảo vệ quyền con người / Lê Tiến Châu // Nhà nước và pháp luật.Số 8(244)- 2008. - H.;, 2008. - tr.68-78 .
Bảo vệ quỳen con người, có nhiều biện pháp, cách thức khác nhau trong đó có biện pháp về pháp luật. Bảo vệ quyền con người chính là mục đích quan trọng của Tố tụng hình sự. Mục đích này rất giống nhau trong hệ thống pháp luật của các nước, nhưng những hình thức, biện pháp và kết quả của các hoạt động đó đã và đang rất khác nhau ở các quốc gia. Điều đó phụ thuộc vào mô hình và hình thức tố tụng hình sự; mô hình và hình thức tố tụng hình sự được xây dựng và thực hiện như thế nào sẽ có ảnh hưởng quan trọng đến việc bảo vệ quyền con người, Tuy nhiên, hiện nay vấn đề này vẫn chưa được sự quan tâm đầy đủ của các nhà nghiên cứu. Trong phạm vi bài viết này, tác giả muốn đề cập đến một số vấn đề về mô hình và hình thức tố tụng hình sự trong việc bảo vệ quyền con người, đây chính là những luận cứ khoa học góp phần hoàn thiện Pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam, bảo vệ tốt quyền con người ở nước ta trong tiến trình cải cách tư pháp
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1