Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Một số ý kiến về việc hoàn thiện các quy định về các biện pháp ngăn chặn trong tố tụng hình sự / Nguyễn Đình Bình // Kiểm sát.Số 05/03-2008. - H;, 2008. - tr.27-29=33 .
Tạp chí Kiểm sát số 21( tháng 11 năm 2007) có đăng bài viết “hoàn thiên các quy định về các biện pháp ngăn chặn trong Bộ luật Tố tụng Hình sự theo yêu cầu của cải cách tư pháp”, của tác giả Phạm Mạnh Hùng. Từ thực tiễn hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự, trong bài viết này, xin được trao đổi thêm một số ý kiến về một số vấn đề được nêu ra trong bài viết
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Về các biện pháp ngăn chặn trong tố tụng hình sự / Lê Thị Tuyết Hoa // Kiểm sát.Số 18-20 (9,10-2008). - H.;, 2008. - tr.60-65+70 .
Các biện pháp ngăn chặn trong Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2003 gồm có: Bắt, tạm giữ, tạm giam, bảo lĩnh, cấm đi khỏi nơi cư trú, đặt tiền hoặc tài sản có giá trị để bảo đảm. Thực tiễn áp dụng và căn cứ vào yêu cầu cải cách tư pháp cho thấy, cần phải đổi mới và hoàn thiện một số biện pháp ngăn chặn sau: Về biện pháp tạm giam; Về biện pháp bảo lĩnh; Về biện pháp đặt tiền hoặc tài sản để bảo đảm; Về biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1