Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Những định hướng cơ bản về việc sửa đổi, hoàn thiện Bộ luật Tố tụng hình sự theo định hướng cải cách tư pháp / Dương Thanh Biểu // Kiểm sát.Số Tết( 03/02-2008). - H;, 2008. - tr.17-24 .
Bài viết nêu định hướng cơ bản về việc sửa đổi, hoàn thiện Bộ luật Tố tụng hình sự theo định hướng cải cách tư pháp: Sửa đổi, bổ sung chế định về các nguyên tắc cơ bản trong tố tụng hình sự; Quy định rõ chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của từng cơ quan tiến hành tố tụng và từng cấp tố tụng…; Quy định rõ các chức danh tư pháp, nhiệm vụ, quyền hạn của từng chức danh tư pháp, nâng cao tính chủ động và trách nhiệm của họ trong hoạt động tố tụng hình sự; Sửa đổi, bổ sung các quy định về chế định bổ trợ tư pháp; đổi mới căn bản thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm; Sửa đổi cơ chế xét xử theo thủ tục rút gọn đối với những vị án có đủ một số điều kiện nhất định; Sửa đổi, bổ sung các quy định về sự giám sát của cơ quan, tổ chức, công dân đối với hoạt động tố tụng hình sự…; Sửa đổi, bổ sung các quy định nhằm giải quyết các vấn đề hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Sửa đổi bổ sung các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm các vụ án hình sự theo yêu cầu cải cách tư pháp / Nguyễn Quốc Công // Kiểm sát.Số 18-20 (9,10-2008). - H.;, 2008. - tr.77-83 .
Thủ tục giám đốc thẩm và thủ tục tái thẩm là những thủ tục đặc biệt được quy định trong Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003. Thủ tục giám đốc thẩm được quy định tại Chương XXX gồm 18 Điều từ Điều 272 đến Điều 289. Thủ tục tái thẩm được quy định tại Chương XXXI gồm 11 điều từ Điều 290 đến Điều 300. Với những nội dung phân tích, cho thấy việc nghiên cứu để đổi mới các quy định về thủ tục giám đốc thẩm và thủ tục tái thẩm trong Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003 là hết sức cần thiết, Vì vậy, tác giả đưa ra một số kiến nghị sửa đổi các điều luật để đáp ứng được yêu cầu hội nhập quốc tế, phục vụ có hiệu quả công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng , dân chủ, văn minh
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1