GIỚI THIỆU THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI QUÝ III,IV/2017
Thực hiện Kế hoạch bổ sung vốn tài liệu thư viện năm 2017, Phòng Thư viện đã cập nhật, bổ sung mới tài liệu quý III,IV/2017 thuộc các lĩnh vực Pháp luật, Chính trị - xã hội và Kinh tế phục vụ nhu cầu nghiên cứu, tham khảo của bạn đọc trong cơ quan Bộ.(xin xem danh mục đính kèm).
THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI QUÝ III/2016
Thực hiện Kế hoạch bổ sung vốn tài liệu thư viện năm 2016, Phòng Thư viện đã cập nhật, bổ sung mới tài liệu liên quan đến lĩnh vực Pháp luật, chính trị xã hội phục vụ bạn đọc (xin xem danh mục đính kèm).
Giới thiệu Thư mục thông báo sách mới Q2/2016
Thực hiện Kế hoạch bổ sung vốn tài liệu thư viện 2016, Phòng Thư viện đã cập nhật, bổ sung mới một số loại tài liệu liên quan đến lĩnh vực Pháp luật và chính trị xã hội phục vụ bạn đọc.
GIỚI THIỆU THƯ MỤC SÁCH MỚI QUÝ I/2016
Thực hiện kế hoạch bổ sung vốn tài liệu thư viện năm 2016, Thư viện xin giới thiệu tới bạn đọc cơ quan Bộ Tư pháp danh mục các tài liệu mới nhất có trong Thư viện.
GIỚI THIỆU SÁCH TIẾNG VIỆT MỚI BỔ SUNG QUÝ IV/2015
Thực hiện Kế hoạch phát triển vốn tài liệu thư viện năm 2015, Thư viện xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc danh mục sách mới bổ sung để bạn đọc tham khảo.
GIỚI THIỆU DANH MỤC SÁCH MỚI QUÝ 3/2015
Thực hiện Kế hoạch phát triển vốn tài liệu thư viện năm 2015, Thư viện Bộ đã lựa chọn, bổ sung mới tài liệu tiếng Việt nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu tài liệu của bạn đọc. Thư viện xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
Thư viện Văn phòng Bộ Tư pháp: Giới thiệu sách và các bài viết tạp chí khoa học về luật dân sự phục vụ hoạt động nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Bộ luật Dân sự
Sau 8 năm thi hành Bộ luật Dân sự năm 2005 (BLDS), BLDS đã có tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước cũng như đối với việc hoàn thiện hệ thống pháp luật điều chỉnh các quan hệ dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại và lao động.
  1  2 of 2