Kế hoạch Tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ V tại Bộ Tư pháp
Thực hiện Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Sách Việt Nam; Kế hoạch số 892/KH-BTTT ngày 26 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn tổ chức Ngày sách Việt Nam trên phạm vi toàn quốc; Kế hoạch số 550/KH-BTTTT ngày 28 tháng 02 năm 2018 về việc tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ V

kế hoạch ngày sách lần V.doc