Bài trích
Hạn chế và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong Luật cạnh tranh /
Tác giả CN Giang Phạm
Nhan đề Hạn chế và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong Luật cạnh tranh / Giang Phạm
Thông tin xuất bản Trung Quốc. : Nxb Đại học Chính pháp Tây Nam, 2007
Mô tả vật lý tr.84-90
Tóm tắt Các quy định về quyền lợi và nghĩa vụ của quyền sở hữu trí tuệ trong Luật cạnh tranh và các nguyên tắc cơ bản của Bộ luật dân sự và hạn chế và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tồn tại nhiều vấn đề trong thiên nhiên. Tính tư hữu của sở hữu và tính xã hội quyết định quyền sở hữu trí tuệ và mối quan hệ của nó bị hạn chế, bị bảo hộ bởi Luật chống độc quyền và Luật cạnh tranh.
Thuật ngữ chủ đề Pháp luật nước ngoài
Từ khóa tự do Quyền sở hữu trí tuệ--Luật cạnh tranh
Nguồn trích Luật học hiện đại- Số 2/2007
000 00963nam a2200241 p 4500
00123165
0022
00418534
00520071217155027.0
008
0091 0
039|y20151004195203|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
100|aGiang Phạm
245|aHạn chế và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong Luật cạnh tranh / |cGiang Phạm
260|aTrung Quốc. : |bNxb Đại học Chính pháp Tây Nam, |c2007
300|atr.84-90
520 |aCác quy định về quyền lợi và nghĩa vụ của quyền sở hữu trí tuệ trong Luật cạnh tranh và các nguyên tắc cơ bản của Bộ luật dân sự và hạn chế và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tồn tại nhiều vấn đề trong thiên nhiên. Tính tư hữu của sở hữu và tính xã hội quyết định quyền sở hữu trí tuệ và mối quan hệ của nó bị hạn chế, bị bảo hộ bởi Luật chống độc quyền và Luật cạnh tranh.
650|aPháp luật nước ngoài
653|aQuyền sở hữu trí tuệ|aLuật cạnh tranh
773|tLuật học hiện đại|gSố 2/2007
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào