Bài trích
Chính đảng quy định trong Hiến pháp /
Tác giả CN Ngữ Trung
Nhan đề Chính đảng quy định trong Hiến pháp / Ngữ Trung
Thông tin xuất bản Trung Quốc. : Nxb Đại học Chính pháp Tây Nam, 2007
Mô tả vật lý tr.3-8
Tóm tắt Mối quan hệ giữa chính đảng quy định trong Hiến pháp được thể hiện trên một số phương diện: Phương diện thứ nhất là chính đảng được quy định xuất phát trong Hiến pháp, Hiến pháp là sản vật của các hoạt động chính đảng; ở phương diện khác, chính đảng được Hiến pháp quy định cho hoạt động theo những nguyên tắc mang tính chính đáng và hợp lý. Trong bối cảnh mối quan hệ giữa chính đảng và Hiến pháp của Trung Quốc chúng tôi phát hiện: Hiến pháp Trung Quốc là Hiến pháp được chế định bởi nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo, do Đảng chủ trương pháp luật hoá các hoạt động của mình.
Thuật ngữ chủ đề Pháp luật nước ngoài
Từ khóa tự do Hiến pháp Trung Quốc--Đảng cộng sản Trung Quốc
Nguồn trích Luật học hiện đại- Số 2/2007
000 01150nam a2200241 p 4500
00123161
0022
00418530
00520071217153633.0
008
0091 0
039|y20151004195153|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
100|aNgữ Trung
245|aChính đảng quy định trong Hiến pháp / |cNgữ Trung
260|aTrung Quốc. : |bNxb Đại học Chính pháp Tây Nam, |c2007
300|atr.3-8
520 |aMối quan hệ giữa chính đảng quy định trong Hiến pháp được thể hiện trên một số phương diện: Phương diện thứ nhất là chính đảng được quy định xuất phát trong Hiến pháp, Hiến pháp là sản vật của các hoạt động chính đảng; ở phương diện khác, chính đảng được Hiến pháp quy định cho hoạt động theo những nguyên tắc mang tính chính đáng và hợp lý. Trong bối cảnh mối quan hệ giữa chính đảng và Hiến pháp của Trung Quốc chúng tôi phát hiện: Hiến pháp Trung Quốc là Hiến pháp được chế định bởi nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo, do Đảng chủ trương pháp luật hoá các hoạt động của mình.
650|aPháp luật nước ngoài
653|aHiến pháp Trung Quốc|aĐảng cộng sản Trung Quốc
773|tLuật học hiện đại|gSố 2/2007
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào