Sách Tiếng Việt
341.11 C 38
Văn kiện đại hội Washington 1989: Công ước bưu chính thế giới
UDC 341.11
Cutter C 38
Nhan đề Văn kiện đại hội Washington 1989: Công ước bưu chính thế giới
Thông tin xuất bản H., 1989
Mô tả vật lý 346 tr.
Tóm tắt Gồm 4 phần: 1/ Quy tắc áp dụng cho nghiệp vụ bưu chính quốc tế. 2/ Các điều khoản về bưu phẩm. 3/ Vận chuyển bưu phẩm bằng máy bay. 4/ Các điều khoản cuối cùng
Từ khóa tự do Công ước
Từ khóa tự do Bưu chính thế giới
000 00000cac#a2200000ui#4500
0011192
0021
0041192
00520030110
008011003s1989 vm a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151003171157|zhaonh
041|avie
080|a341.11|bC 38
245 |aVăn kiện đại hội Washington 1989: Công ước bưu chính thế giới
260|aH., |c1989
300|a346 tr.
520|aGồm 4 phần: 1/ Quy tắc áp dụng cho nghiệp vụ bưu chính quốc tế. 2/ Các điều khoản về bưu phẩm. 3/ Vận chuyển bưu phẩm bằng máy bay. 4/ Các điều khoản cuối cùng
653|aCông ước
653|aBưu chính thế giới
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào