Bài trích
Nghiên cứu chế độ trọng tài của Trung Quốc /
Tác giả CN Lưu Vũ Quân
Nhan đề Nghiên cứu chế độ trọng tài của Trung Quốc / Lưu Vũ Quân
Thông tin xuất bản Trung Quốc. : Pháp luật, 2007
Mô tả vật lý tr. 28-35
Tóm tắt Chế độ trọng tài là một trong những chế định pháp luật mà giới học giả có nhiều ý kiến cũng như nhiều công trình nghiên cứu có nhiều tranh luận, chính vì vậy, đại bộ phận những ý kiến hoặc công trình nghiên cứu đó ít có kết quả trong việc ứng dụng vào thực tiễn hoàn thiện chế độ pháp luật về trọng tài của Trung Quốc. Tác giả cho rằng, bài viết này đã đưa ra nhiều ý kiến phân tích về cơ cấu, về những nguyên tắc cơ bản,... của chế độ trọng tài, qua đó hy vọng sẽ được ứng dụng vào việc hoàn thiện pháp luật trọng tài của Trung Quốc.
Thuật ngữ chủ đề Pháp luật nước ngoài
Từ khóa tự do Chế độ trọng tài--Nghiên cứu lý luận
Nguồn trích Tư pháp Trung Quốc- Số 03/2007
000 01091nam a2200241 p 4500
00123067
0022
00418436
00520071214143426.0
008
0091 0
039|y20151004194733|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
100|aLưu Vũ Quân
245|aNghiên cứu chế độ trọng tài của Trung Quốc / |cLưu Vũ Quân
260|aTrung Quốc. : |bPháp luật, |c2007
300|atr. 28-35
520 |aChế độ trọng tài là một trong những chế định pháp luật mà giới học giả có nhiều ý kiến cũng như nhiều công trình nghiên cứu có nhiều tranh luận, chính vì vậy, đại bộ phận những ý kiến hoặc công trình nghiên cứu đó ít có kết quả trong việc ứng dụng vào thực tiễn hoàn thiện chế độ pháp luật về trọng tài của Trung Quốc. Tác giả cho rằng, bài viết này đã đưa ra nhiều ý kiến phân tích về cơ cấu, về những nguyên tắc cơ bản,... của chế độ trọng tài, qua đó hy vọng sẽ được ứng dụng vào việc hoàn thiện pháp luật trọng tài của Trung Quốc.
650|aPháp luật nước ngoài
653|aChế độ trọng tài|aNghiên cứu lý luận
773|tTư pháp Trung Quốc|gSố 03/2007
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào