Bài trích
Pháp luật an sinh xã hội - 1 nghiên cứu so sánh và kiến nghị /
Tác giả CN Lê Thị Hoài Thu
Nhan đề Pháp luật an sinh xã hội - 1 nghiên cứu so sánh và kiến nghị / Lê Thị Hoài Thu
Thông tin xuất bản H., 2007
Mô tả vật lý tr.58-65
Tóm tắt Bài viết đề cập 3 vấn đề sau: ASXH trong các công ước và khuyến nghị của tổ chức Lao động Quốc tế(ILC); Pháp luật ASXH ở một số nước trên thế giới và xu hướng cải cách; Và một số suy nghĩ bước đầu nhằm xây dựng 1 hệ thống pháp luật ASXH ở Việt Nam.
Thuật ngữ chủ đề Nghiên cứu trao đổi
Từ khóa tự do An sinh xã hội--Pháp luật
Nguồn trích Nhà nước và pháp luật- Số 11/2007
000 00801nam a2200241 p 4500
00123018
0022
00418387
00520071213103902.0
008
0091 0
039|y20151004194504|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
100|aLê Thị Hoài Thu
245|aPháp luật an sinh xã hội - 1 nghiên cứu so sánh và kiến nghị / |cLê Thị Hoài Thu
260|aH., |c2007
300|atr.58-65
520 |aBài viết đề cập 3 vấn đề sau: ASXH trong các công ước và khuyến nghị của tổ chức Lao động Quốc tế(ILC); Pháp luật ASXH ở một số nước trên thế giới và xu hướng cải cách; Và một số suy nghĩ bước đầu nhằm xây dựng 1 hệ thống pháp luật ASXH ở Việt Nam.
650|aNghiên cứu trao đổi
653|aAn sinh xã hội|aPháp luật
773|tNhà nước và pháp luật|gSố 11/2007
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào