Bài trích
Hoàn thiện hệ thống hình phạt trong bộ luật hình sự Việt Nam /
Tác giả CN Cao Anh Đô
Nhan đề Hoàn thiện hệ thống hình phạt trong bộ luật hình sự Việt Nam / Cao Anh Đô
Thông tin xuất bản H., 2007
Mô tả vật lý tr.46-51
Tóm tắt Bài viết đề cập về 2 loại hình phạt chính đó là: Về hình phạt tử hình và về hình phạt tù và các hình phạt khác không phải là phạt tù như hình phạt tiền hay hình phạt cải tạo không giam giữ...
Thuật ngữ chủ đề Xây dựng pháp luật
Từ khóa tự do Bộ luật hình sự--Hình phạt--Việt Nam
Nguồn trích Nghiên cứu lập pháp- Số 29/2007
000 00742nam a2200241 p 4500
00122999
0022
00418368
00520071213091727.0
008
0091 0
039|y20151004194412|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
100|aCao Anh Đô
245|aHoàn thiện hệ thống hình phạt trong bộ luật hình sự Việt Nam / |cCao Anh Đô
260|aH., |c2007
300|atr.46-51
520 |aBài viết đề cập về 2 loại hình phạt chính đó là: Về hình phạt tử hình và về hình phạt tù và các hình phạt khác không phải là phạt tù như hình phạt tiền hay hình phạt cải tạo không giam giữ...
650|aXây dựng pháp luật
653|aBộ luật hình sự|aHình phạt|aViệt Nam
773|tNghiên cứu lập pháp|gSố 29/2007
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào