Bài trích
Phân biệt các cơ chế bảo hiểm ở Việt Nam
Tác giả CN Phạm Văn Tuyết
Nhan đề Phân biệt các cơ chế bảo hiểm ở Việt Nam
Thông tin xuất bản H., 2007
Mô tả vật lý tr.63-70
Tóm tắt Bài viết nhằm góp phần phân biệt sự khác nhau giữa cơ quan chế bảo hiểm sau: Bảo hiểm dân sự; Bảo hiểm xã hội; Bảo hiểm y tế. Ngoài ra tác giả còn nêu một số quan điểm khác nhau giữa bảo hiểm dân sự với bảo hiểm xã hội như: Sự khác nhau về nội dung bảo hiểm, về mục đích, về người được bảo hiểm, về nguồn vốn, về mức phí bảo hiểm,...
Thuật ngữ chủ đề Nghiên cứu - Trao đổi
Từ khóa tự do Bảo hiểm--Việt Nam
Nguồn trích Luật học- Số 7/2007
000 00826nam a2200241 p 4500
00122750
0022
00418118
00520070810101945.0
008
0091 0
039|y20151004193323|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
100|aPhạm Văn Tuyết
245|aPhân biệt các cơ chế bảo hiểm ở Việt Nam
260|aH., |c2007
300|atr.63-70
520 |aBài viết nhằm góp phần phân biệt sự khác nhau giữa cơ quan chế bảo hiểm sau: Bảo hiểm dân sự; Bảo hiểm xã hội; Bảo hiểm y tế. Ngoài ra tác giả còn nêu một số quan điểm khác nhau giữa bảo hiểm dân sự với bảo hiểm xã hội như: Sự khác nhau về nội dung bảo hiểm, về mục đích, về người được bảo hiểm, về nguồn vốn, về mức phí bảo hiểm,...
650|aNghiên cứu - Trao đổi
653|aBảo hiểm|aViệt Nam
773|tLuật học|gSố 7/2007
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào