Bài trích
Đề xuất, kiến nghị hoàn thiện quy trình thủ tục chất vấn tại kỳ họp Quốc hội, phiên họp của Ủy ban thường vụ Quốc hội /
Tác giả CN Ngô Đức Mạnh
Nhan đề Đề xuất, kiến nghị hoàn thiện quy trình thủ tục chất vấn tại kỳ họp Quốc hội, phiên họp của Ủy ban thường vụ Quốc hội / Ngô Đức Mạnh
Thông tin xuất bản H., 2015
Mô tả vật lý 41-44
Tóm tắt Bài viết trình bày một số suy nghĩ về quy trình, thủ tục chất vấn tại kỳ họp Quốc hội; phiên họp của Ủy ban thường vụ Quốc hội và đưa ra đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác chất vấn, làm rõ quy trình, thủ tục tiến hành chất vấn.
Thuật ngữ chủ đề Xây dựng luật
Từ khóa tự do Hoàn thiện
Từ khóa tự do Đề xuất
Từ khóa tự do Kiến nghị
Từ khóa tự do Thủ tục
Từ khóa tự do Quy trình
Từ khóa tự do Ủy ban thường vụ Quốc hội
Từ khóa tự do Kỳ họp Quốc hội
Từ khóa tự do Chất vấn
Từ khóa tự do Phiên họp
Nguồn trích Nghiên cứu lập pháp- 03 + 04 (tháng 2/2015)
Địa chỉ Thư Viện Bộ Tư Pháp
Tệp tin điện tử http://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/9thumbimage.jpg
000 00000nab#a2200000ui#4500
00133953
0022
0048386777E-774B-4775-8562-DAB83ABEB335
005201603030846
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|y20160303084330|zthuvien2
100 |aNgô Đức Mạnh
245 |aĐề xuất, kiến nghị hoàn thiện quy trình thủ tục chất vấn tại kỳ họp Quốc hội, phiên họp của Ủy ban thường vụ Quốc hội / |cNgô Đức Mạnh
260 |aH., |c2015
300 |a41-44
520 |aBài viết trình bày một số suy nghĩ về quy trình, thủ tục chất vấn tại kỳ họp Quốc hội; phiên họp của Ủy ban thường vụ Quốc hội và đưa ra đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác chất vấn, làm rõ quy trình, thủ tục tiến hành chất vấn.
650 |aXây dựng luật
653 |aHoàn thiện
653 |aĐề xuất
653 |a Kiến nghị
653|aThủ tục
653|aQuy trình
653|aỦy ban thường vụ Quốc hội
653|aKỳ họp Quốc hội
653|aChất vấn
653|aPhiên họp
773 |tNghiên cứu lập pháp|g03 + 04 (tháng 2/2015)
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/9thumbimage.jpg
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào