Bài trích
Một số ý kiến về nâng cao chất lượng và hiệu quả hệ thống hoá pháp luật ở nước ta hiện nay /
Tác giả CN Nguyễn Văn Động
Nhan đề Một số ý kiến về nâng cao chất lượng và hiệu quả hệ thống hoá pháp luật ở nước ta hiện nay / Nguyễn Văn Động
Thông tin xuất bản H., 2005
Mô tả vật lý tr. 14-18
Tóm tắt Trong thời gian qua, chúng ta đã đạt đựoc nhiều kết quả tốt trong hệ thống hoá pháp luật với ự ra đời của các tập hệ thống hoá các văn bản quy phạm pháp luật nhiều lĩnh vực quản lý nhà nước và những bộ luật quan trọng điều chỉnh các quan hệ xã hội. Trước tình hình và nhiệm vụ mới, việc nâng cao chấ lượng, hiệu quả của hệ thống hoá pháp luật là hết sức cần thiết. Muốn vậy, trước hết theo chúng tôi, cần quán triệt một số yêu cầu co bản như: phải dựa trên cơ sở và nhằm thực hiện chỉ trương đường lối, chính sách của Đảng và phát triển kinh tế, văn hoá xã hội; phải đặt việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hệ thống hoá pháp luật trong tống thể các phương hướng và giải pháp pháp lý nhà nước nói chung; nâng cao chất lượng hiệu quả hệ thống hoá pháp luật phải xuất phát từ nhiệm vụ mục tiêu yêu cầu quản lý nhà nước, nhằm phát triển kinh tế, văn hoá xã hội, con người
Thuật ngữ chủ đề Nghiên cứu trao đổi
Từ khóa tự do Hệ thống hoá pháp luật
Nguồn trích Dân chủ và pháp luật- 9-2005
000 01434nam a2200241 p 4500
00121007
0022
00415171
00520051018150002.0
008
0091 0
039|y20151004180328|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
100|aNguyễn Văn Động
245|aMột số ý kiến về nâng cao chất lượng và hiệu quả hệ thống hoá pháp luật ở nước ta hiện nay / |cNguyễn Văn Động
260|aH., |c2005
300|atr. 14-18
520 |aTrong thời gian qua, chúng ta đã đạt đựoc nhiều kết quả tốt trong hệ thống hoá pháp luật với ự ra đời của các tập hệ thống hoá các văn bản quy phạm pháp luật nhiều lĩnh vực quản lý nhà nước và những bộ luật quan trọng điều chỉnh các quan hệ xã hội. Trước tình hình và nhiệm vụ mới, việc nâng cao chấ lượng, hiệu quả của hệ thống hoá pháp luật là hết sức cần thiết. Muốn vậy, trước hết theo chúng tôi, cần quán triệt một số yêu cầu co bản như: phải dựa trên cơ sở và nhằm thực hiện chỉ trương đường lối, chính sách của Đảng và phát triển kinh tế, văn hoá xã hội; phải đặt việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hệ thống hoá pháp luật trong tống thể các phương hướng và giải pháp pháp lý nhà nước nói chung; nâng cao chất lượng hiệu quả hệ thống hoá pháp luật phải xuất phát từ nhiệm vụ mục tiêu yêu cầu quản lý nhà nước, nhằm phát triển kinh tế, văn hoá xã hội, con người
650|aNghiên cứu trao đổi
653|aHệ thống hoá pháp luật
773|tDân chủ và pháp luật|g9-2005
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào