Bài trích
Cấu trúc hệ thống pháp luật Pháp /
Tác giả CN Camille Jauffret Spinosi
Nhan đề Cấu trúc hệ thống pháp luật Pháp / Camille Jauffret Spinosi
Thông tin xuất bản Paris : Dalloz, T2/2002
Mô tả vật lý tr. 265-275
Tóm tắt Khái niệm cấu trúc hệ thống pháp luật và khái niệm cấu trúc hệ thống pháp luật Pháp. Phân biệt ngành luật công và luật tư. Phân loại các nguyên tắc pháp luật của những ngành luật khác nhau và ngành luật độc lập. Ngành luận dân sự và luật thương mại. Các quan điểm của pháp luật Pháp trong hệ thống pháp luật. Những quan điểm cơ bản của pháp luật Pháp. Vai trò của luật và vai trò của án lệ trong hệ thống pháp luật Pháp.
Từ khóa tự do Pháp
Từ khóa tự do Cấu trúc hệ thống pháp luật
Nguồn trích Tạp chí quốc tế về luật so sánh- số 2/2002
000 00000cac#a2200000ui#4500
00118912
0022
00411207
00520020306
008030602s vm a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151004134752|zhaonh
041|afre
100|aCamille Jauffret Spinosi
245 |aCấu trúc hệ thống pháp luật Pháp / |cCamille Jauffret Spinosi
260|aParis : |bDalloz, |cT2/2002
300|atr. 265-275
520|aKhái niệm cấu trúc hệ thống pháp luật và khái niệm cấu trúc hệ thống pháp luật Pháp. Phân biệt ngành luật công và luật tư. Phân loại các nguyên tắc pháp luật của những ngành luật khác nhau và ngành luật độc lập. Ngành luận dân sự và luật thương mại. Các quan điểm của pháp luật Pháp trong hệ thống pháp luật. Những quan điểm cơ bản của pháp luật Pháp. Vai trò của luật và vai trò của án lệ trong hệ thống pháp luật Pháp.
653|aPháp
653|aCấu trúc hệ thống pháp luật
773|tTạp chí quốc tế về luật so sánh|gsố 2/2002
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào