Bài trích
Hoạt động giám sát của Quốc hội các nước và ở nước ta /
Tác giả CN Lê Thanh Vân
Nhan đề Hoạt động giám sát của Quốc hội các nước và ở nước ta / Lê Thanh Vân
Thông tin xuất bản H. : Văn phòng Quốc hội, T6/2002
Mô tả vật lý tr. 15-22
Tóm tắt Trong khuôn khổ bài viết này trên cơ sở đưa ra mục đích hoạt động giám sát của Quốc hội một số nước - đó chính là sự ngăn chặn sự lạm dụng của các nhánh quyền lực khác, bảo vệ hiến pháp, pháp luật , quyền và lợi ích của nhân dân và làm cơ sở cho hoạt động lập pháp - Mục đích này chính là vấn đề xuyên suốt hoạt động giám sát của Quốc hội. Ngoài ra, trên cơ sở những cách thức tiến hành hoạt động giám sát của Quốc hội các nước, tác giả đã đưa ra những vấn đề cơ bản trong hoạt động giám sát của Quốc hội Việt nam như vấn đề chủ thể khách thể, phạm vi và đối tượng của quyền giám sát tối cao.
Thuật ngữ chủ đề Nghiên cứu trao đổi
Từ khóa tự do Chức năng giám sát của quốc hội
Nguồn trích Nghiên cứu lập pháp- số 6/2002
000 00000cac#a2200000ui#4500
00118686
0022
00410876
00520011122
008112201s vm a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151004133138|zhaonh
041|avie
100|aLê Thanh Vân
245 |aHoạt động giám sát của Quốc hội các nước và ở nước ta / |cLê Thanh Vân
260|aH. : |bVăn phòng Quốc hội, |cT6/2002
300|atr. 15-22
520|aTrong khuôn khổ bài viết này trên cơ sở đưa ra mục đích hoạt động giám sát của Quốc hội một số nước - đó chính là sự ngăn chặn sự lạm dụng của các nhánh quyền lực khác, bảo vệ hiến pháp, pháp luật , quyền và lợi ích của nhân dân và làm cơ sở cho hoạt động lập pháp - Mục đích này chính là vấn đề xuyên suốt hoạt động giám sát của Quốc hội. Ngoài ra, trên cơ sở những cách thức tiến hành hoạt động giám sát của Quốc hội các nước, tác giả đã đưa ra những vấn đề cơ bản trong hoạt động giám sát của Quốc hội Việt nam như vấn đề chủ thể khách thể, phạm vi và đối tượng của quyền giám sát tối cao.
650|aNghiên cứu trao đổi
653|aChức năng giám sát của quốc hội
773|tNghiên cứu lập pháp|gsố 6/2002
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào