Bài trích
Bộ Tư pháp Nga và việc củng cố hệ thống tổ chức theo ngành dọc /
Tác giả CN Iu.Iraika
Nhan đề Bộ Tư pháp Nga và việc củng cố hệ thống tổ chức theo ngành dọc / Iu.Iraika
Thông tin xuất bản Matxcơva : Nxb Khoa học pháp lý, 2002
Mô tả vật lý tr. 2-5
Tóm tắt Hệ thống cơ quan quản lý ngành dọc trực thuộc Bộ Tư pháp Nga. Luật về hệ thống tư pháp Liên bang. Trách nhiệm của Bộ Tư pháp trong việc thẩm định các văn bản của các chủ thể liên bang. Kết quả của công tác thẩm định, ý nghĩa của nó trong việc bảo đảm tính hợp pháp của văn bản. Hình thành Trung tâm đăng ký văn bản quy phạm pháp luật ở cấp Trung ương và địa phương. Kiểm tra của Bộ Tư pháp đối với hoạt động ban hành VBQPPL của các Bộ. Hoạt động xây dựng pháp luật của Bộ Tư pháp. Các dự án luật, bộ luật, các đề án có sự tham giả của Bộ Tư pháp. Những đề xuất của Bộ Tư pháp về đổi mới công nghệ xây dựng với VBQPPL và kỹ thuật soan thảo. Hoạt động đăng ký nhà nước đối với các tổ chức xã hội và tổ chức tôn giáo. Công tác thi hành án, thi hành án hình sự, quản lý hệ thống các tổ chức giám đị ...
Từ khóa tự do Bộ tư pháp Nga
Nguồn trích Tư pháp Nga- Số 4
000 00000cac#a2200000ui#4500
00118436
0022
00410406
00520010620
008062001s2002 vm a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151004132142|zhaonh
041|arus
100|aIu.Iraika
245 |aBộ Tư pháp Nga và việc củng cố hệ thống tổ chức theo ngành dọc / |cIu.Iraika
260|aMatxcơva : |bNxb Khoa học pháp lý, |c2002
300|atr. 2-5
520|aHệ thống cơ quan quản lý ngành dọc trực thuộc Bộ Tư pháp Nga. Luật về hệ thống tư pháp Liên bang. Trách nhiệm của Bộ Tư pháp trong việc thẩm định các văn bản của các chủ thể liên bang. Kết quả của công tác thẩm định, ý nghĩa của nó trong việc bảo đảm tính hợp pháp của văn bản. Hình thành Trung tâm đăng ký văn bản quy phạm pháp luật ở cấp Trung ương và địa phương. Kiểm tra của Bộ Tư pháp đối với hoạt động ban hành VBQPPL của các Bộ. Hoạt động xây dựng pháp luật của Bộ Tư pháp. Các dự án luật, bộ luật, các đề án có sự tham giả của Bộ Tư pháp. Những đề xuất của Bộ Tư pháp về đổi mới công nghệ xây dựng với VBQPPL và kỹ thuật soan thảo. Hoạt động đăng ký nhà nước đối với các tổ chức xã hội và tổ chức tôn giáo. Công tác thi hành án, thi hành án hình sự, quản lý hệ thống các tổ chức giám đị ...
653|aBộ tư pháp Nga
773|tTư pháp Nga|gSố 4
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào