Sách ngoại vănSách Tiếng Anh
34(N.711)
Pattern jury instruction
UDC 34(N.711)
Cutter
Nhan đề dịch Hướng dẫn mẫu văn bản cho bồi thẩm đoàn. Các vụ án hình sự - có chú giải và bình luận
Nhan đề Pattern jury instruction
Lần xuất bản 1
Thông tin xuất bản US : West publishing Co., 1985
Mô tả vật lý 263 p.
Tóm tắt Hướng dẫn các mẫu văn bản của bồi thẩm đoàn. Các văn bản gồm: Hướng dẫn chung của đoàn bồi thẩm, hướng dẫn về vụ án chuyên biệt, hướng dẫn về phiên tòa
Từ khóa tự do Chỉ dẫn về tội phạm
Từ khóa tự do Hướng dẫn củabồi thẩm
Từ khóa tự do Hướng dẫn về phiên tòa
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Anh(1): 21000675
000 00000cac#a2200000ui#4500
001902
00262
004902
00520021205
008120502s1985 vm a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151003165749|zhaonh
041|aeng
080|a34(N.711)
242 |aHướng dẫn mẫu văn bản cho bồi thẩm đoàn. Các vụ án hình sự - có chú giải và bình luận
245 |aPattern jury instruction
250|a1
260|aUS : |bWest publishing Co., |c1985
300|a263 p.
520|aHướng dẫn các mẫu văn bản của bồi thẩm đoàn. Các văn bản gồm: Hướng dẫn chung của đoàn bồi thẩm, hướng dẫn về vụ án chuyên biệt, hướng dẫn về phiên tòa
653|aChỉ dẫn về tội phạm
653|aHướng dẫn củabồi thẩm
653|aHướng dẫn về phiên tòa
852|a1|bGiá Sách Tiếng Anh|j(1): 21000675
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 21000675 Giá Sách Tiếng Anh 34(N.711) Sách Ngoại Văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào