Bài trích
Mục tiêu cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước /
Tác giả CN Ngô Thị Ngọc Anh
Nhan đề Mục tiêu cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước / Ngô Thị Ngọc Anh
Mô tả vật lý tr.13-16
Tóm tắt Cổ phần hóa DNNN là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Việc Cổ phần hóa DNNN nhằm 2 mục tiêu: mục tiêu trực tiếp và mục tiêu tổng quát. Về mục tiêu trực tiếp: đó là chuyển đổi sở hữu, giảm sở hữu của nhà nước, tăng sở hữu của tư nhân; góp phần tách người sở hữu ra khỏi chức năng quản lý kinh doanh; tạo điều kiện cho người lao động trong DN có cổ phần và những người đóng góp cổ phần được làm chủ; tăng khả năng huy động vốn và mở rộng sản xuất kinh doanh. Về mục tiêu tổng quát: Cổ phần hóa góp phần quan trọng trong việc chuyển nền kinh tế nước ta sang hoạt động theo cơ chế thị trường và nâng cao hiệu quả kinh tế xã hội của nền kinh tế theo những nguyên tắc của kinh tế thị trường.
Thuật ngữ chủ đề Nghiên cứu trao đổi
Từ khóa tự do Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
Nguồn trích Quản lý nhà nước- Số 12
000 00000cac#a2200000ui#4500
00118142
0022
0049758
00520001018
008101800s vm a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151004130848|zhaonh
041|avie
100|aNgô Thị Ngọc Anh
245 |aMục tiêu cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước / |cNgô Thị Ngọc Anh
300|atr.13-16
520|aCổ phần hóa DNNN là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Việc Cổ phần hóa DNNN nhằm 2 mục tiêu: mục tiêu trực tiếp và mục tiêu tổng quát. Về mục tiêu trực tiếp: đó là chuyển đổi sở hữu, giảm sở hữu của nhà nước, tăng sở hữu của tư nhân; góp phần tách người sở hữu ra khỏi chức năng quản lý kinh doanh; tạo điều kiện cho người lao động trong DN có cổ phần và những người đóng góp cổ phần được làm chủ; tăng khả năng huy động vốn và mở rộng sản xuất kinh doanh. Về mục tiêu tổng quát: Cổ phần hóa góp phần quan trọng trong việc chuyển nền kinh tế nước ta sang hoạt động theo cơ chế thị trường và nâng cao hiệu quả kinh tế xã hội của nền kinh tế theo những nguyên tắc của kinh tế thị trường.
650|aNghiên cứu trao đổi
653|aCổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
773|tQuản lý nhà nước|gSố 12
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào