Bài trích
Trọng tài kinh tế các nước : Cách thức, trình tự, thủ tục công nhận và thi hành quyết định /
Tác giả CN Nguyễn Trung Tín
Nhan đề Trọng tài kinh tế các nước : Cách thức, trình tự, thủ tục công nhận và thi hành quyết định / Nguyễn Trung Tín
Thông tin xuất bản H., 2001
Mô tả vật lý tr.41 - tr.48
Tóm tắt Việc soạn thảo Pháp lệnh về trọng tài đang được tiến hành ở nước ta. Một trong các vấn đề còn gây nhiều tranh cãi trong quá trình soạn thảo là về vấn đề chính trị, thủ tục, công nhận và thi hành các quyết định của trọng tài kinh tế. Thật vậy, sau khi phán quyết của trọng tài được đưa ra,thì việc tiếp theo là công nhận và cho thi hành. Nhưng không phải mọi trường hợp đều có sự tự nguyện. Vậy thực tiễn pháp lý về trọng tài các nước như thế nào? Nhằm góp phần vào việc soạn thảo Pháp lệnh, bài viết này nhằm làm sáng tỏ các quan điểm cơ bản của một số quốc gia như Nga, Phần Lan... về sự điều chỉnh pháp luật đối với cách thức, trình tự, thủ tục công nhận và thi hành quyết định của trong tài kinh tế, trong đó đặc biệt có phần về so sánh việc công nhận và thi hành quyết định của trọng tài và ...
Thuật ngữ chủ đề Pháp luật nước ngoài
Từ khóa tự do Pháp luật kinh tế
Từ khóa tự do Công nhận và thi hành quyết định của trọng tài kinh tế
Nguồn trích Nghiên cứu lập pháp- 7
000 00000caA#a2200000ui#4500
00117935
0022
0049381
00520000322
008032200s2001 vm a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151004130009|zhaonh
041|avie
100|aNguyễn Trung Tín
245 |a Trọng tài kinh tế các nước : Cách thức, trình tự, thủ tục công nhận và thi hành quyết định / |cNguyễn Trung Tín
260|aH., |c2001
300|atr.41 - tr.48
520|aViệc soạn thảo Pháp lệnh về trọng tài đang được tiến hành ở nước ta. Một trong các vấn đề còn gây nhiều tranh cãi trong quá trình soạn thảo là về vấn đề chính trị, thủ tục, công nhận và thi hành các quyết định của trọng tài kinh tế. Thật vậy, sau khi phán quyết của trọng tài được đưa ra,thì việc tiếp theo là công nhận và cho thi hành. Nhưng không phải mọi trường hợp đều có sự tự nguyện. Vậy thực tiễn pháp lý về trọng tài các nước như thế nào? Nhằm góp phần vào việc soạn thảo Pháp lệnh, bài viết này nhằm làm sáng tỏ các quan điểm cơ bản của một số quốc gia như Nga, Phần Lan... về sự điều chỉnh pháp luật đối với cách thức, trình tự, thủ tục công nhận và thi hành quyết định của trong tài kinh tế, trong đó đặc biệt có phần về so sánh việc công nhận và thi hành quyết định của trọng tài và ...
650|aPháp luật nước ngoài
653|aPháp luật kinh tế
653|aCông nhận và thi hành quyết định của trọng tài kinh tế
773|tNghiên cứu lập pháp|g7
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào