Bài trích
Hoàn thiện pháp luật về cạnh tranh của các tổ chức có hoạt động ngân hàng trước yêu cầu thực hiện các cam kết quốc tế /
Tác giả CN Viên Thế Giang
Nhan đề Hoàn thiện pháp luật về cạnh tranh của các tổ chức có hoạt động ngân hàng trước yêu cầu thực hiện các cam kết quốc tế / Viên Thế Giang
Thông tin xuất bản H., 2007
Mô tả vật lý tr.21-26,69
Tóm tắt Nội dung bài viết đề cập 2 vấn đề chính sau: Pháp luật về cạnh tranh của các tổ chức có hoạt động ngân hàng trong điều kiện Việt Nam là thành viên của WTO; Hoàn thiện pháp luật về cạnh tranh của các tổ chức có hoạt động ngân hàng trong điều kiện thực thi các cam kết quốc tế.
Thuật ngữ chủ đề Nghiên cứu trao đổi
Từ khóa tự do Pháp luật về cạnh tranh
Nguồn trích Luật học- Số 11/2007
000 00871nam a2200241 p 4500
00122995
0022
00418364
00520071213090423.0
008
0091 0
039|y20151004194359|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
100|aViên Thế Giang
245|aHoàn thiện pháp luật về cạnh tranh của các tổ chức có hoạt động ngân hàng trước yêu cầu thực hiện các cam kết quốc tế / |cViên Thế Giang
260|aH., |c2007
300|atr.21-26,69
520 |aNội dung bài viết đề cập 2 vấn đề chính sau: Pháp luật về cạnh tranh của các tổ chức có hoạt động ngân hàng trong điều kiện Việt Nam là thành viên của WTO; Hoàn thiện pháp luật về cạnh tranh của các tổ chức có hoạt động ngân hàng trong điều kiện thực thi các cam kết quốc tế.
650|aNghiên cứu trao đổi
653|aPháp luật về cạnh tranh
773|tLuật học|gSố 11/2007
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào