Bài trích
Một số kinh nghiệm Quốc tế về xây dựng và thực hiện pháp luật về cạnh tranh /
Tác giả CN ThS.Nguyễn Khánh Ngọc
Nhan đề Một số kinh nghiệm Quốc tế về xây dựng và thực hiện pháp luật về cạnh tranh / ThS.Nguyễn Khánh Ngọc
Thông tin xuất bản H., 2001
Mô tả vật lý tr.24-tr.30
Tóm tắt Trên thế giới, pháp luật cạnh tranh đã phát triển thành một ngành luật độc lập, thu hút được sự quan tâm của đông đảo các học giả, các nhà hoạch định chính sách. Mặc dù, có tên gọi khác nhau, có thể là pháp luật về chống độc quyền, hay chống cạnh tranh không lành mạnh, hay pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng. Pháp luật về cạnh tranh có chức năng chính là bảo vệ sự cạnh tranh lành mạnh và hoạt động có hiệu quả của thị trường, chống lại những hạn chế hay bóp méo thương mại. Trong bài viết này, tác giả nhằm đưa ra một số thông tin về kinh nghiệm xây dựng và áp dụng pháp luật cạnh tranh của một số nước thông qua các nội dung sau: Mục tiêu của pháp lụât về cạnh tranh. Sự cho phép các tổ chức, cá nhân khởi kiện ra toà đối với các hanh vi vi phạm pháp luật về cạnh tranh - một biện pháp hữu ...
Thuật ngữ chủ đề Pháp luật nước ngoài
Từ khóa tự do Pháp luật về cạnh tranh
Nguồn trích Nhà nước và pháp luật- 7
000 00000caA#a2200000ui#4500
00117877
0022
0049323
00520001018
008101800s2001 vm a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151004125725|zhaonh
041|avie
100|aThS.Nguyễn Khánh Ngọc
245 |aMột số kinh nghiệm Quốc tế về xây dựng và thực hiện pháp luật về cạnh tranh / |cThS.Nguyễn Khánh Ngọc
260|aH., |c2001
300|atr.24-tr.30
520|aTrên thế giới, pháp luật cạnh tranh đã phát triển thành một ngành luật độc lập, thu hút được sự quan tâm của đông đảo các học giả, các nhà hoạch định chính sách. Mặc dù, có tên gọi khác nhau, có thể là pháp luật về chống độc quyền, hay chống cạnh tranh không lành mạnh, hay pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng. Pháp luật về cạnh tranh có chức năng chính là bảo vệ sự cạnh tranh lành mạnh và hoạt động có hiệu quả của thị trường, chống lại những hạn chế hay bóp méo thương mại. Trong bài viết này, tác giả nhằm đưa ra một số thông tin về kinh nghiệm xây dựng và áp dụng pháp luật cạnh tranh của một số nước thông qua các nội dung sau: Mục tiêu của pháp lụât về cạnh tranh. Sự cho phép các tổ chức, cá nhân khởi kiện ra toà đối với các hanh vi vi phạm pháp luật về cạnh tranh - một biện pháp hữu ...
650|aPháp luật nước ngoài
653|aPháp luật về cạnh tranh
773|tNhà nước và pháp luật|g7
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào