Bài trích
Những vấn đề đặt ra khi thực thi chính sách pháp luật về cải cách doanh nghiệp nhà nước. /
Tác giả CN Viên Thế Giang
Nhan đề Những vấn đề đặt ra khi thực thi chính sách pháp luật về cải cách doanh nghiệp nhà nước. / Viên Thế Giang
Thông tin xuất bản H., 2017
Mô tả vật lý 67-77TR
Tóm tắt Nội dung bài viết trình bày: Một trong những nội dung quan trọng của đỏi mới thể chế kinh tế thị trường ở nước ta là xác định đúng vị trí ,vai trò của doanh nghiệp nhà nước trên nguyên tắc bảo đảm cạnh tranh lành mạnh ,công bằng.
Từ khóa tự do Cải cách doanh nghiệp nhà nước
Từ khóa tự do Chính sách
Từ khóa tự do Pháp luật
Nguồn trích Nghiên cứu lập pháp- 1+2(1/2017)
Địa chỉ Thư Viện Bộ Tư Pháp
Tệp tin điện tử http://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/9thumbimage.jpg
000 00000nab#a2200000ui#4500
00137960
0022
004198B082C-50F7-46C5-8C7B-FD96AACE552E
005201704140950
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20170414094959|zthuvien2
100 |aViên Thế Giang
245 |aNhững vấn đề đặt ra khi thực thi chính sách pháp luật về cải cách doanh nghiệp nhà nước. / |cViên Thế Giang
260 |aH., |c2017
300 |a67-77TR
520 |aNội dung bài viết trình bày: Một trong những nội dung quan trọng của đỏi mới thể chế kinh tế thị trường ở nước ta là xác định đúng vị trí ,vai trò của doanh nghiệp nhà nước trên nguyên tắc bảo đảm cạnh tranh lành mạnh ,công bằng.
653 |aCải cách doanh nghiệp nhà nước
653 |aChính sách
653 |aPháp luật
773 |tNghiên cứu lập pháp|g1+2(1/2017)
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/9thumbimage.jpg
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào