Bài trích
Cải cách doanh nghiệp Nhà nước ở Việt nam /
Tác giả CN Nguyễn Minh Tú
Nhan đề Cải cách doanh nghiệp Nhà nước ở Việt nam / Chủ biên: Nguyễn Minh Tú
Thông tin xuất bản H., 1997
Mô tả vật lý tr.3-tr.15
Tóm tắt Nội dung: Bài viết được tác giả tập trung phân tích đánh giá theo ba chủ đề lớn:1.Những vấn đề và thách thức đặt ra trong cải cách doanh nghiệp Nhà nước như:Ngân sách Nhà nước,Kế toán,Kiểm toán,Hiệu lực của luật pháp,Tham nhũng,Thị trường tài chính,Nền hành chính Nhà nước,v.v... , 2.Kịch bản cải cách doanh nghiệp Nhà nước và tương lai của khu vực này, 3.Những chủ trương, chính sách đối với các doanh nghiệp Nhà nước bao gồm:Tiền tệ hoá tài sản doanh nghiệp,Tín dụng hoá vốn tài sản doanh nghiệp,Luật pháp hoá cải cách doanh nghiệp Nhà nước,Phát triển các thể chế thúc đẩy và hỗ trợ cải cách Doanh nghiệp Nhà nước
Từ khóa tự do Cải cách doanh nghiệp Nhà nước
Nguồn trích Nghiên cứu kinh tế- 226
000 01119cam#a2200000ui#4500
00114708
0022
0042183
00519970721
008072197s1997 vm a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151004104108|zhaonh
041|avie
100|aNguyễn Minh Tú
245 |aCải cách doanh nghiệp Nhà nước ở Việt nam / |cChủ biên: Nguyễn Minh Tú
260|aH., |c1997
300|atr.3-tr.15
520|aNội dung: Bài viết được tác giả tập trung phân tích đánh giá theo ba chủ đề lớn:1.Những vấn đề và thách thức đặt ra trong cải cách doanh nghiệp Nhà nước như:Ngân sách Nhà nước,Kế toán,Kiểm toán,Hiệu lực của luật pháp,Tham nhũng,Thị trường tài chính,Nền hành chính Nhà nước,v.v... , 2.Kịch bản cải cách doanh nghiệp Nhà nước và tương lai của khu vực này, 3.Những chủ trương, chính sách đối với các doanh nghiệp Nhà nước bao gồm:Tiền tệ hoá tài sản doanh nghiệp,Tín dụng hoá vốn tài sản doanh nghiệp,Luật pháp hoá cải cách doanh nghiệp Nhà nước,Phát triển các thể chế thúc đẩy và hỗ trợ cải cách Doanh nghiệp Nhà nước
653|aCải cách doanh nghiệp Nhà nước
773|tNghiên cứu kinh tế|g226
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào