Sách Tiếng Việt
34(V)042.1 K 600
Kỷ yếu Quốc Hội khóa 12 kỳ họp thứ 2.,
UDC 34(V)042.1
Cutter K 600
Nhan đề Kỷ yếu Quốc Hội khóa 12 kỳ họp thứ 2., Tập 2
Thông tin xuất bản H. : Nxb Văn phòng Quốc Hội, 2007
Mô tả vật lý 743tr.: ; 27 cm
Tóm tắt Cốn sách gồm 10 phần. Phần 1: Biên bản tóm tắt.Phần 2: Phát biểu khai mạc của chủ tịch Quốc Hội. Phần 3: Các báo cáo và tờ trình. Phần 4: Các dự án luật trình Quốc Hội thông qua tại kỳ họp. Phần 5: Các dự án luật trình Quốc Hội cho ý kiến tại kỳ họp. Phần 6: Các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp. Phần 7: Các luật đã thông qua tại kỳ họp. Phần 8: Phát biểu bế mạc của chủ tịch Quốc Hội. Phần 9: Danh mục tài liệu mật tại kỳ họp thứ 2 Quốc Hội khóa 12. Phần 10: Mục lục.
Từ khóa tự do Kỷ yếu
Từ khóa tự do Kỳ họp thứ 2
Từ khóa tự do Quốc Hội
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(1): 10022499
000 01037nam a2200265 p 4500
00114684
0021
00430466
005201601271129
008130611s2007 vm| a 000 0 vie d
0091 0
039|a20160127112803|bthuvien3|y20151004103200|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
080|a34(V)042.1|bK 600
245|aKỷ yếu Quốc Hội khóa 12 kỳ họp thứ 2., |pTập 2
260|aH. : |bNxb Văn phòng Quốc Hội, |c2007
300|a743tr.: ; |c27 cm
520 |aCốn sách gồm 10 phần. Phần 1: Biên bản tóm tắt.Phần 2: Phát biểu khai mạc của chủ tịch Quốc Hội. Phần 3: Các báo cáo và tờ trình. Phần 4: Các dự án luật trình Quốc Hội thông qua tại kỳ họp. Phần 5: Các dự án luật trình Quốc Hội cho ý kiến tại kỳ họp. Phần 6: Các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp. Phần 7: Các luật đã thông qua tại kỳ họp. Phần 8: Phát biểu bế mạc của chủ tịch Quốc Hội. Phần 9: Danh mục tài liệu mật tại kỳ họp thứ 2 Quốc Hội khóa 12. Phần 10: Mục lục.
653|aKỷ yếu
653|aKỳ họp thứ 2
653|aQuốc Hội
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(1): 10022499
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2013/a163thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10022499 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)042.1 K 600 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào