Sách Tiếng Việt
34(v)042.1 K 600
Kỷ yếu kỳ họp thứ 2 quốc hội khóa 13
UDC 34(v)042.1
Cutter K 600
Nhan đề Kỷ yếu kỳ họp thứ 2 quốc hội khóa 13
Thông tin xuất bản H. : Nxb Văn phòng quốc hội, 2012
Mô tả vật lý 1007tr.: ; 27cm
Tóm tắt Cuốn sách gồm 6 phần.Phần 1: Phát biểu của chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng mở đầu phiên họp về chất vấn và trả lời chất vấn.Phần 2: Biên bản tóm tắt báo cáo giải trình và trả lời chất vấn của người đứng đầu tại bộ ngành tai hội trường.Phần 3: Phát biểu của thủ tướng chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về phiên họp về chất vấn và trả lời chất vấn.Phần 4 Phát biểu của chủ tịch quốc hôi Nguyễn Sinh Hùng kết thúc các phiên họp về chất vấn và trả lời chất vấn.Phần 5:Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vaans` tại kỳ họp thứ 2 quốc hội khóa 13.Phần 6 Văn bản trả lời chất vấn của các bộ ngành.
Từ khóa tự do Kỷ yếu
Từ khóa tự do Kỳ họp thứ 2
Từ khóa tự do Quốc Hội
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(1): 10022489
000 01146nam a2200265 p 4500
00114683
0021
00430465
005201601271051
008130611s2012 vm| a 000 0 vie d
0091 0
039|a20160127105010|bthuvien3|y20151004103158|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
080|a34(v)042.1|bK 600
245|aKỷ yếu kỳ họp thứ 2 quốc hội khóa 13
260|aH. : |bNxb Văn phòng quốc hội, |c2012
300|a1007tr.: ; |c 27cm
520 |aCuốn sách gồm 6 phần.Phần 1: Phát biểu của chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng mở đầu phiên họp về chất vấn và trả lời chất vấn.Phần 2: Biên bản tóm tắt báo cáo giải trình và trả lời chất vấn của người đứng đầu tại bộ ngành tai hội trường.Phần 3: Phát biểu của thủ tướng chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về phiên họp về chất vấn và trả lời chất vấn.Phần 4 Phát biểu của chủ tịch quốc hôi Nguyễn Sinh Hùng kết thúc các phiên họp về chất vấn và trả lời chất vấn.Phần 5:Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vaans` tại kỳ họp thứ 2 quốc hội khóa 13.Phần 6 Văn bản trả lời chất vấn của các bộ ngành.
653|aKỷ yếu
653|aKỳ họp thứ 2
653|aQuốc Hội
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(1): 10022489
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2013/a238thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10022489 Giá Sách Tiếng Việt 34(v)042.1 K 600 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào