Sách Tiếng Việt
3K GI100
Giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại của chủ nghĩa Mác /
UDC 3K
Cutter GI100
Tác giả CN Nguyễn Bá Dương
Nhan đề Giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại của chủ nghĩa Mác / Nguyễn Bá Dương
Thông tin xuất bản H. : CTQG, 2018
Mô tả vật lý 415 tr. ; 21cm.
Tóm tắt Nội dung cuốn sách giúp người đọc hiểu rõ hơn thân thế, cuộc đời, sự nghiệp, vị trí, vai trò, những cống hiến vĩ đại của C. Mác; lý do phải giữ vững nguyên tắc kiên trì chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng ta. Đồng thời, chứng minh tính tất yếu lịch sử và quy luật phát triển khách quan của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện lịch sử mới. Nội dung các chương được trình bày theo các vấn đề phù hợp với tiến trình phát triển của lịch sử; phản ánh đầy đủ, sâu sắc bản chất khoa học và cách mạng của học thuyết Mác.
Từ khóa tự do Chủ nghĩa Mác
Từ khóa tự do Giá trị lịch sử
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(1): 10027171
000 00000nam#a2200000ui#4500
00138696
0021
00480D9CC31-F0F6-4708-8DE6-194469C63649
005201812171008
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20181217100937|bthuvien3|y20181203102028|zthuvien3
080 |a3K|bGI100
100 |aNguyễn Bá Dương
245 |aGiá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại của chủ nghĩa Mác / |cNguyễn Bá Dương
260 |aH. : |bCTQG, |c2018
300 |a415 tr. ; |c21cm.
520 |aNội dung cuốn sách giúp người đọc hiểu rõ hơn thân thế, cuộc đời, sự nghiệp, vị trí, vai trò, những cống hiến vĩ đại của C. Mác; lý do phải giữ vững nguyên tắc kiên trì chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng ta. Đồng thời, chứng minh tính tất yếu lịch sử và quy luật phát triển khách quan của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện lịch sử mới. Nội dung các chương được trình bày theo các vấn đề phù hợp với tiến trình phát triển của lịch sử; phản ánh đầy đủ, sâu sắc bản chất khoa học và cách mạng của học thuyết Mác.
653 |aChủ nghĩa Mác
653 |aGiá trị lịch sử
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(1): 10027171
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2018/10027171thumbimage.jpg
890|a1|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10027171 Giá Sách Tiếng Việt 3K GI100 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào