Bài trích
Bàn về vai trò trách nhiệm của đơn vị và cán bộ quản lý nghiệp vụ thuộc viện kiểm sát các cấp. /
Tác giả CN Lại Việt Hợp
Nhan đề Bàn về vai trò trách nhiệm của đơn vị và cán bộ quản lý nghiệp vụ thuộc viện kiểm sát các cấp. / Lại Việt Hợp
Thông tin xuất bản H., 2016
Mô tả vật lý 21-26;37tr
Tóm tắt Bài viết trình bày về trực tiếp thực hiện nhiệm vụ thực hành quyền công tố,kiểm sát hoạt động tư pháp theo lĩnh vực được phân công ,tham mưu đề xuất với Viện trưởng ,Phó Viện trưởng Viện kiểm sát cùng cấp những vấn đề có liên quan đến lĩnh vực công tác được phân công ,chỉ đạo hướng dẫn nghiệp vụ đối với Viện kiểm sát cấp dưới theo sự phân công,ủy nhiệm của Viện trưởng Viện kiểm sát cùng cấp.
Từ khóa tự do Đơn vị
Từ khóa tự do Trách nhiệm
Từ khóa tự do Vai trò
Từ khóa tự do Viện kiểm sát
Từ khóa tự do Cán bộ quản lý
Nguồn trích Kiểm sát- 14(7/2016)
Địa chỉ Thư Viện Bộ Tư Pháp
Tệp tin điện tử http://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/4thumbimage.jpg
000 00000nab#a2200000ui#4500
00136811
0022
004A7B3CF4D-4966-4608-9CC6-7C9F4C40D02D
005201703141043
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|a20170314104231|bthuvien2|y20170314104152|zthuvien2
100 |aLại Việt Hợp
245 |aBàn về vai trò trách nhiệm của đơn vị và cán bộ quản lý nghiệp vụ thuộc viện kiểm sát các cấp. / |cLại Việt Hợp
260 |aH., |c2016
300 |a21-26;37tr
520 |aBài viết trình bày về trực tiếp thực hiện nhiệm vụ thực hành quyền công tố,kiểm sát hoạt động tư pháp theo lĩnh vực được phân công ,tham mưu đề xuất với Viện trưởng ,Phó Viện trưởng Viện kiểm sát cùng cấp những vấn đề có liên quan đến lĩnh vực công tác được phân công ,chỉ đạo hướng dẫn nghiệp vụ đối với Viện kiểm sát cấp dưới theo sự phân công,ủy nhiệm của Viện trưởng Viện kiểm sát cùng cấp.
653 |aĐơn vị
653 |aTrách nhiệm
653 |aVai trò
653|aViện kiểm sát
653|aCán bộ quản lý
773 |tKiểm sát|g14(7/2016)
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/4thumbimage.jpg
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào