Bài trích
Bàn về việc thực hiện bỏ phiếu tín nhiệm đối với đội ngũ cán bộ quản lý ở nước ta /
Tác giả CN Phạm Quốc Tuấn
Nhan đề Bàn về việc thực hiện bỏ phiếu tín nhiệm đối với đội ngũ cán bộ quản lý ở nước ta / Phạm Quốc Tuấn
Thông tin xuất bản H.;, 2012
Mô tả vật lý tr.63-67
Tóm tắt Bài viết bàn về việc thực hiện bỏ phiếu tín nhiệm đối với đội ngũ cán bộ quản lý ở nước ta. ý nghĩa quan trọng của việc hàng năm quần chúng bỏ phiếu tín nhiệm cán bộ quản lý và 1 số tiêu chí, quy trình phù hợp để việc bỏ phiếu tín nhiệm thu được kết quả chính xác.
Thuật ngữ chủ đề Nghiên cứu, trao đổi
Từ khóa tự do Cán bộ quản lý
Từ khóa tự do Bỏ phiếu tín nhiệm
Nguồn trích Lý luận chính trị- số 03/2012
000 00855nam a2200253 p 4500
00129965
0022
00429387
00520130315114450.0
008
0091 0
039|y20151005083353|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
100|aPhạm Quốc Tuấn
245|aBàn về việc thực hiện bỏ phiếu tín nhiệm đối với đội ngũ cán bộ quản lý ở nước ta / |cPhạm Quốc Tuấn
260|aH.;, |c2012
300|atr.63-67
520 |aBài viết bàn về việc thực hiện bỏ phiếu tín nhiệm đối với đội ngũ cán bộ quản lý ở nước ta. ý nghĩa quan trọng của việc hàng năm quần chúng bỏ phiếu tín nhiệm cán bộ quản lý và 1 số tiêu chí, quy trình phù hợp để việc bỏ phiếu tín nhiệm thu được kết quả chính xác.
650|aNghiên cứu, trao đổi
653|aCán bộ quản lý
653|aBỏ phiếu tín nhiệm
773|tLý luận chính trị|gsố 03/2012
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào