Bài trích
Bàn về những nhân tố ảnh hưởng đến tố chất của cán bộ quản lý trại cải tạo lao động và những đối sách
Nhan đề Bàn về những nhân tố ảnh hưởng đến tố chất của cán bộ quản lý trại cải tạo lao động và những đối sách
Thông tin xuất bản Bắc kinh, 2000
Mô tả vật lý tr.19-20
Tóm tắt Mấy năm trở lại đây đọi ngũ cán bộ quản lý trại giam của Đặng Châu được bổ sung với số lượng lớn. Tuy nhiên so với cơ cấu chỉnh thể, tố chất chung với chức năng nhiệm vụ thì còn nhiều chỗ chưa đáp ứng được . Đội ngũ cán bộ còn tuỳ ý xử sự theo ý mình chưa mang tính chất giáo dục cảm hoá. Chỉ khi có đầy đủ kiến thức về pháp luật, tâm lý học, giáo dục và kiến thức về khoa học xã hội thì mới có thể thực hiện công việc "trăm năm trồng người". ở các trại hầu như chưa có chế độ thưởng phạt công minh nên đã hạn chế phát huy tính chủ động và tính tích cực của đội ngũ cán bộ. Để khắc phục tình trạng trên , tác giả đề xuất áp dụng các biện pháp sau: 1- Cải cách chế độ tuyển chọn đội ngũ cán bộ lãnh đạo trại, đặt yêu cầu tố chất cao lên hàng đầu liên tục nâng cao bỏ sung kiến thức cho cán bộ;2- ...
Từ khóa tự do Trung quốc
Từ khóa tự do Trung quốc
Từ khóa tự do Cán bộ quản lý
Từ khóa tự do Trại cải tạo
Nguồn trích Tư pháp Trung quốc- 12
000 00000caA#a2200000ui#4500
00117412
0022
0048858
00519970603
008060397s2000 vm a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151004123734|zhaonh
041|achi
245 |aBàn về những nhân tố ảnh hưởng đến tố chất của cán bộ quản lý trại cải tạo lao động và những đối sách
260|aBắc kinh, |c2000
300|atr.19-20
520|aMấy năm trở lại đây đọi ngũ cán bộ quản lý trại giam của Đặng Châu được bổ sung với số lượng lớn. Tuy nhiên so với cơ cấu chỉnh thể, tố chất chung với chức năng nhiệm vụ thì còn nhiều chỗ chưa đáp ứng được . Đội ngũ cán bộ còn tuỳ ý xử sự theo ý mình chưa mang tính chất giáo dục cảm hoá. Chỉ khi có đầy đủ kiến thức về pháp luật, tâm lý học, giáo dục và kiến thức về khoa học xã hội thì mới có thể thực hiện công việc "trăm năm trồng người". ở các trại hầu như chưa có chế độ thưởng phạt công minh nên đã hạn chế phát huy tính chủ động và tính tích cực của đội ngũ cán bộ. Để khắc phục tình trạng trên , tác giả đề xuất áp dụng các biện pháp sau: 1- Cải cách chế độ tuyển chọn đội ngũ cán bộ lãnh đạo trại, đặt yêu cầu tố chất cao lên hàng đầu liên tục nâng cao bỏ sung kiến thức cho cán bộ;2- ...
653|aTrung quốc
653|aTrung quốc
653|aCán bộ quản lý
653|aTrại cải tạo
773|tTư pháp Trung quốc|g12
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào