Bài trích
Hội thảo quốc tế " Xây dựng xã hội phát triển bền vững: Hợp tác Việt Nam-Nhật Bản trong việc đảm bảo phát triển bèn vững". /
Tác giả CN Quang Hoàn
Nhan đề Hội thảo quốc tế " Xây dựng xã hội phát triển bền vững: Hợp tác Việt Nam-Nhật Bản trong việc đảm bảo phát triển bèn vững". / Quang Hoàn
Thông tin xuất bản H., 2016
Mô tả vật lý 89-90tr.
Tóm tắt Bài viết trình bày về nội dung của Hội thảo quốc tế " Xây dựng xã hội phát triển bền vững : hợp tác Việt Nam-Nhật Bản trong việc đảm bảo phát triển bền vững " qua 4 phiên: Phiên 1: Phát triển bền vững-Con đường phát triển tất yếu. Phiên 2: Hợp tác Việt Nam-Nhật Bản trong việc đảm bảo phát triển bền vững về kinh tế. Phiên 3: Hợp tác Việt Nam-Nhật Bản trong việc bảo đảm phát triển bền vững về xã hội. Phiên 4: Hợp tác Việt Nam-Nhật bản trong việc phát triển bền vững về môi trường.
Từ khóa tự do Nhật Bản
Từ khóa tự do Phát triển bền vững
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Hội thảo quốc tế
Nguồn trích Nghiên cứu Đông Nam Á- Số 10(199) 2016
Địa chỉ Thư Viện Bộ Tư Pháp
Tệp tin điện tử http://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/12thumbimage.jpg
000 00000nab#a2200000ui#4500
00137722
0022
004111D0608-1BB8-44BE-9BDF-9A513A04B203
005201703291617
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|y20170329161737|zthuvien2
100 |aQuang Hoàn
245 |aHội thảo quốc tế " Xây dựng xã hội phát triển bền vững: Hợp tác Việt Nam-Nhật Bản trong việc đảm bảo phát triển bèn vững". / |cQuang Hoàn
260 |aH., |c2016
300 |a89-90tr.
520 |aBài viết trình bày về nội dung của Hội thảo quốc tế " Xây dựng xã hội phát triển bền vững : hợp tác Việt Nam-Nhật Bản trong việc đảm bảo phát triển bền vững " qua 4 phiên: Phiên 1: Phát triển bền vững-Con đường phát triển tất yếu. Phiên 2: Hợp tác Việt Nam-Nhật Bản trong việc đảm bảo phát triển bền vững về kinh tế. Phiên 3: Hợp tác Việt Nam-Nhật Bản trong việc bảo đảm phát triển bền vững về xã hội. Phiên 4: Hợp tác Việt Nam-Nhật bản trong việc phát triển bền vững về môi trường.
653 |aNhật Bản
653 |aPhát triển bền vững
653 |aViệt Nam
653|aHội thảo quốc tế
773 |tNghiên cứu Đông Nam Á|gSố 10(199) 2016
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/12thumbimage.jpg
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào