Sách Tiếng Việt
327.6 PH500
Phụ nữ châu Á và giáo dục - quan điểm Á, Âu và những nhìn nhận khác /
UDC 327.6
Cutter PH500
Tác giả CN Trần Thị Phương Hoa
Nhan đề Phụ nữ châu Á và giáo dục - quan điểm Á, Âu và những nhìn nhận khác / Trần Thị Phương Hoa
Thông tin xuất bản H. : Tú điển bách khoa, 2012
Mô tả vật lý 519tr.: ; 24 cm
Tóm tắt Cuốn sách phân tích về phát triển giáo dục cho phụ nữ Việt Nam là yếu tố cơ bản để thực hiện quyền bình đẳng về giới, thúc đẩy sự tiến bộ của phụ nữ trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay; giáo dục và phong trào phụ nữ ở Bắc Kỳ trước 1945...
Từ khóa tự do Giáo dục
Từ khóa tự do Phụ nữ
Từ khóa tự do Châu Á
Từ khóa tự do Hội thảo quốc tế
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(2): 10021847-8
000 00932nam a2200289 p 4500
00114208
0021
00429887
00520130329105459.0
008130329s2012 vm| a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151004101344|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
080|a327.6|bPH500
100|aTrần Thị Phương Hoa
245|aPhụ nữ châu Á và giáo dục - quan điểm Á, Âu và những nhìn nhận khác / |cTrần Thị Phương Hoa
260|aH. : |bTú điển bách khoa, |c2012
300|a519tr.: ; |c24 cm
520 |aCuốn sách phân tích về phát triển giáo dục cho phụ nữ Việt Nam là yếu tố cơ bản để thực hiện quyền bình đẳng về giới, thúc đẩy sự tiến bộ của phụ nữ trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay; giáo dục và phong trào phụ nữ ở Bắc Kỳ trước 1945...
653|aGiáo dục
653|aPhụ nữ
653|aChâu Á
653|aHội thảo quốc tế
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(2): 10021847-8
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10021847 Giá Sách Tiếng Việt 327.6 PH500 Sách Tiếng Việt 1
2 10021848 Giá Sách Tiếng Việt 327.6 PH500 Sách Tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào