Sách Tiếng Việt
32(V)1 C430
Con người chính trị Việt Nam truyền thống và hiện đại/ :
UDC 32(V)1
Cutter C430
Tác giả CN Nguyễn Văn Huyên
Tác giả TT Học viện chính trị - hành chính quốc gia Hồ Chí Minh. Viện chính trị học
Nhan đề Con người chính trị Việt Nam truyền thống và hiện đại/ : Sách chuyên khảo / Nguyễn Văn Huyên
Thông tin xuất bản H. : Chính trị quốc gia, 2009
Mô tả vật lý 366tr. ; 21cm
Tóm tắt Phân tích làm rõ khái niệm con người chính trị nói chung như một phạm trù chính trị học với bản chất, đặc điểm, cấu trúc của nó. Đi sâu tìm hiểu con người chính trị Việt Nam truyền thống và hiện đại, góp phần xây dựng con người chính trị Việt Nam đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước
Từ khóa tự do Con người
Từ khóa tự do Truyền thống
Từ khóa tự do Chính trị
Từ khóa tự do Hiện đại
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(2): 10019149-50
000 01063nam a2200301 p 4500
00112712
0021
00423979
00520100330094938.0
008100330s2009 vm| a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151004092201|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
080|a32(V)1|bC430
100|aNguyễn Văn Huyên
110|aHọc viện chính trị - hành chính quốc gia Hồ Chí Minh. Viện chính trị học
245|aCon người chính trị Việt Nam truyền thống và hiện đại/ : |bSách chuyên khảo / |cNguyễn Văn Huyên
260|aH. : |bChính trị quốc gia, |c2009
300|a366tr. ; |c21cm
520 |aPhân tích làm rõ khái niệm con người chính trị nói chung như một phạm trù chính trị học với bản chất, đặc điểm, cấu trúc của nó. Đi sâu tìm hiểu con người chính trị Việt Nam truyền thống và hiện đại, góp phần xây dựng con người chính trị Việt Nam đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước
653|aCon người
653|aTruyền thống
653|aChính trị
653|aHiện đại
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(2): 10019149-50
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10019149 Giá Sách Tiếng Việt 32(V)1 C430 Sách Tiếng Việt 1
2 10019150 Giá Sách Tiếng Việt 32(V)1 C430 Sách Tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào