Bài trích
Hiến pháp trong đời sống xã hội và quốc gia /
Tác giả CN Đào Trí Úc
Nhan đề Hiến pháp trong đời sống xã hội và quốc gia / Đào Trí Úc
Thông tin xuất bản H;, 2010
Mô tả vật lý tr.5-13
Tóm tắt Bài viết đề cập: Bản chất pháp lý và bản chất xã hội của Hiến pháp; Đặc trưng và chức năng của Hiến pháp; Các mô hình hiến pháp; Mức độ và phương pháp điều chỉnh của Hiến pháp; Phương pháp soạn thảo và sửa đổi Hiến pháp.
Thuật ngữ chủ đề Nghiên cứu trao đổi
Từ khóa tự do Hiến pháp
Từ khóa tự do Đời sống xã hội
Nguồn trích Nghiên cứu lập pháp- số 17(178)/T9-2010
000 00762nam a2200253 p 4500
00126944
0022
00425554
00520110302083946.0
008
0091 0
039|y20151004230348|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
100|aĐào Trí Úc
245|aHiến pháp trong đời sống xã hội và quốc gia / |cĐào Trí Úc
260|aH;, |c2010
300|atr.5-13
520 |aBài viết đề cập: Bản chất pháp lý và bản chất xã hội của Hiến pháp; Đặc trưng và chức năng của Hiến pháp; Các mô hình hiến pháp; Mức độ và phương pháp điều chỉnh của Hiến pháp; Phương pháp soạn thảo và sửa đổi Hiến pháp.
650|aNghiên cứu trao đổi
653|aHiến pháp
653|aĐời sống xã hội
773|tNghiên cứu lập pháp|gsố 17(178)/T9-2010
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào