Sách Tiếng ViệtĐề tài
34(V)4 C 101
Các giải pháp chống hình sự hoá các giao dịch dân sự, kinh tế:Đề tài cấp bộ
UDC 34(V)4
Tác giả TT Bộ tư pháp, viện nghiên cứu khoa học pháp lý
Nhan đề Các giải pháp chống hình sự hoá các giao dịch dân sự, kinh tế:Đề tài cấp bộ
Thông tin xuất bản H. : Nxb Viện nghiên cứu khoa học pháp lý, 2001
Mô tả vật lý 352 tr. ; 29cm
Tóm tắt Đề tài gồm 4 phần.Phần1:Tính cáp thiết, mục tiêu, nội dung, phạm vi, phương pháp và quá trình nghiên cứu của đề tài.Phần 2:Tổng thuật kết quả nghiên cứu chính của đề tài.Phần 3:Các chuyên đề nghiên cứu của đề tài.Phần 4:Các bài tham luận trình bày tại các diễn đần chống hình sự hoá các giao dịch dân sự, kinh tế do Bộ tư pháp và phòng thương mại, công nghiệp Việt Nam phối hợp tổ chức
Từ khóa tự do Giao dịch dân sự
Từ khóa tự do Đề tài cấp bộ
Tệp tin điện tử http://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt55thumbimage.jpg
000 01061nam a2200277 p 4500
0019915
0024
00417787
005201610121130
008070626s2001 vm| a 000 0 vie d
0091 0
039|a20161012112722|bthuvien3|c20151214095404|dthuvien3|y20151004074838|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
080|a34(V)4|bC 101
110|aBộ tư pháp, viện nghiên cứu khoa học pháp lý
245|aCác giải pháp chống hình sự hoá các giao dịch dân sự, kinh tế:Đề tài cấp bộ
260|aH. : |bNxb Viện nghiên cứu khoa học pháp lý, |c2001
300|a352 tr. ; |c29cm
520 |aĐề tài gồm 4 phần.Phần1:Tính cáp thiết, mục tiêu, nội dung, phạm vi, phương pháp và quá trình nghiên cứu của đề tài.Phần 2:Tổng thuật kết quả nghiên cứu chính của đề tài.Phần 3:Các chuyên đề nghiên cứu của đề tài.Phần 4:Các bài tham luận trình bày tại các diễn đần chống hình sự hoá các giao dịch dân sự, kinh tế do Bộ tư pháp và phòng thương mại, công nghiệp Việt Nam phối hợp tổ chức
653|aGiao dịch dân sự
653|aĐề tài cấp bộ
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt55thumbimage.jpg
890|a0|c1|d0|b0

Không tìm thấy biểu ghi nào