Sách Tiếng ViệtĐề tài
34(V) K 258
Những vấn đề về lý luận về xây dựng và thực hiện pháp luật trong chặng đường đầu của thời kỳ quá độ:Đề tài cấp bộ
UDC 34(V)
Tác giả TT Bộ tư pháp, Viện khoa học pháp lý
Nhan đề Những vấn đề về lý luận về xây dựng và thực hiện pháp luật trong chặng đường đầu của thời kỳ quá độ:Đề tài cấp bộ
Thông tin xuất bản H:, 1990
Mô tả vật lý 228 tr. ; 29cm
Tóm tắt Đề tài gồm 3 phần.Phần 1:Tổng thuật.Phần 2:Phần báo cáo chuyên đề.Phần 3:Phần trình bày lịch sử pháp luật Việt Nam từ năm 1945 đến nay và báo cáo hội thảo, kết quả điều tra, hỏi ý kiến các cơ quan Trung ương và địa phưong
Từ khóa tự do Đề tài cấp bộ
Từ khóa tự do Xây dựng và thực hiện pháp luật
Tệp tin điện tử http://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt26thumbimage.jpg
000 00896nam a2200277 p 4500
0019911
0024
00417783
005201610131410
008070626s1990 vm| a 000 0 vie d
0091 0
039|a20161013140715|bthuvien3|c20161013110352|dthuvien3|y20151004074833|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
080|a34(V)|bK 258
110|aBộ tư pháp, Viện khoa học pháp lý
245|aNhững vấn đề về lý luận về xây dựng và thực hiện pháp luật trong chặng đường đầu của thời kỳ quá độ:Đề tài cấp bộ
260|aH:, |c1990
300|a228 tr. ; |c29cm
520 |aĐề tài gồm 3 phần.Phần 1:Tổng thuật.Phần 2:Phần báo cáo chuyên đề.Phần 3:Phần trình bày lịch sử pháp luật Việt Nam từ năm 1945 đến nay và báo cáo hội thảo, kết quả điều tra, hỏi ý kiến các cơ quan Trung ương và địa phưong
653|aĐề tài cấp bộ
653|aXây dựng và thực hiện pháp luật
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt26thumbimage.jpg
890|a0|c1|d1|b0

Không tìm thấy biểu ghi nào