Sách ngoại vănSách Tiếng Anh
341.2 A 35
Agency in Private International law /
UDC 341.2
Cutter A 35
Tác giả CN H. L. E. Verhagen
Nhan đề dịch Uỷ nhiệm trong luật tư pháp quốc tế
Nhan đề Agency in Private International law / H. L. E. Verhagen
Thông tin xuất bản London - Anh : Nxb Martinus nuhoff publishers, 1995
Mô tả vật lý 457P. ; 25cm
Tóm tắt Cuốn sách gồm: - Khái quát so sánh về quyền hành trong luật thực tại; - Luật pháp chi phối quyền lực của người được uỷ quyền bởi văn bản pháp lý, luật án lệ và lập pháp; - Cơ cấu và phạm vi của thông lệ quyền hành Hague; - Luật pháp chi phối mối quan hệ trong nước; - Quyền lực của người được uỷ quyền; - Hiệu quả của việc vận dụng quyền lực
Từ khóa tự do Tư pháp quốc tế
Từ khóa tự do Uỷ quyền
Từ khóa tự do Luật
Từ khóa tự do Quyền hạn
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Anh(1): 21000509
000 00000nac#a2200000ui#4500
0014871
00262
0045093
00520010504
008050401s1995 vm a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151003200003|zhaonh
041|aeng
080|a341.2|bA 35
100|aH. L. E. Verhagen
242 |aUỷ nhiệm trong luật tư pháp quốc tế
245 |aAgency in Private International law / |cH. L. E. Verhagen
260|aLondon - Anh : |bNxb Martinus nuhoff publishers, |c1995
300|a457P. ; |c25cm
520|aCuốn sách gồm: - Khái quát so sánh về quyền hành trong luật thực tại; - Luật pháp chi phối quyền lực của người được uỷ quyền bởi văn bản pháp lý, luật án lệ và lập pháp; - Cơ cấu và phạm vi của thông lệ quyền hành Hague; - Luật pháp chi phối mối quan hệ trong nước; - Quyền lực của người được uỷ quyền; - Hiệu quả của việc vận dụng quyền lực
653|aTư pháp quốc tế
653|aUỷ quyền
653|aLuật
653|aQuyền hạn
852|a1|bGiá Sách Tiếng Anh|j(1): 21000509
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 21000509 Giá Sách Tiếng Anh 341.2 A 35 Sách Ngoại Văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào