Sách ngoại vănSách Tiếng Anh
34(N)1 T 97
Administrative law /
UDC 34(N)1
Cutter T 97
Tác giả CN Peter Leyland
Tác giả CN Terry Woods
Nhan đề dịch Luật hành chính
Nhan đề Administrative law / Peter Leyland, Terry Woods
Thông tin xuất bản Anh : Nxb BlackStone press Limited, 1997
Mô tả vật lý 462P. ; 25cm
Tóm tắt Sách gồm: - Giới thiệu, học thuyết và lịch sử; - Các khái niệm hiến pháp và quyền hạn thi hành; - Vấn đề trách nhiêm: Vai trò của nghị viện và các dân biểu; - Nguyên tắc thanh tra chính phủ; - Xét xử và thẩm vấn; - Thể chế và quyền hạn; - Xét lại tư pháp; - Sự bất hợp pháp; - Sự không biết điều, sự vô lý và sự tương xứng; - Sai trái về thủ tục; - Nguyên tắc công bằng và ngay thẳng; - Sự loại trừ của xét lại tư pháp: Sự truy đoạt bất hợp pháp và những điều khoản giới hạn thời gian; - Đặc quyền và quyền hành pháp; - Đặc nhiễm công ích
Từ khóa tự do hành chính
Từ khóa tự do Thẩm vấn
Từ khóa tự do Luật
Từ khóa tự do Quyền hạn
Từ khóa tự do Xét xử
Từ khóa tự do Trách nhiệm
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Anh(1): 21000804
000 01184nam#a2200000ui#4500
0014812
00262
0045034
00519970919
008091997s1997 vm a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151003195806|zhaonh
041|aeng
080|a34(N)1|bT 97
100|aPeter Leyland
100|aTerry Woods
242 |aLuật hành chính
245 |aAdministrative law / |cPeter Leyland, Terry Woods
260|aAnh : |bNxb BlackStone press Limited, |c1997
300|a462P. ; |c25cm
520|aSách gồm: - Giới thiệu, học thuyết và lịch sử; - Các khái niệm hiến pháp và quyền hạn thi hành; - Vấn đề trách nhiêm: Vai trò của nghị viện và các dân biểu; - Nguyên tắc thanh tra chính phủ; - Xét xử và thẩm vấn; - Thể chế và quyền hạn; - Xét lại tư pháp; - Sự bất hợp pháp; - Sự không biết điều, sự vô lý và sự tương xứng; - Sai trái về thủ tục; - Nguyên tắc công bằng và ngay thẳng; - Sự loại trừ của xét lại tư pháp: Sự truy đoạt bất hợp pháp và những điều khoản giới hạn thời gian; - Đặc quyền và quyền hành pháp; - Đặc nhiễm công ích
653|ahành chính
653|aThẩm vấn
653|aLuật
653|aQuyền hạn
653|aXét xử
653|aTrách nhiệm
852|a1|bGiá Sách Tiếng Anh|j(1): 21000804
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 21000804 Giá Sách Tiếng Anh 34(N)1 T 97 Sách Ngoại Văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào