Sách Tiếng Việt
34(V)1 M558
10 công việc chuyên viên trong quản lý hành chính nhà nước /
UDC 34(V)1
Cutter M558
Tác giả TT Học viện hành chính Quốc gia
Nhan đề 10 công việc chuyên viên trong quản lý hành chính nhà nước / Học viện hành chính nhà nước
Thông tin xuất bản H. : NxbKhoa học kĩ thuật, 2004
Mô tả vật lý 144 tr. ; 20.5cm
Tóm tắt Cuốn sách đề cập đến tiếp nhận và tổ chức thi hành quyết định của cơ quan quản lí cấp trên, tiếp nhận và xử lý kiến nghị của cơ quan quản lí cấp dưới, ra quyết định quản lí nhà nước, theo dõi việc thi hành quyết định, soạn thảo và theo dõi việc thi hành văn bản điều hành điều hành trong quản lí nhà nước, xây dựng chương trình làm việc của cơ quan quản lí nhà nước, báo cáo trong quản lí nhà nước, giúp lãnh đạo làm việc ngoài nhiệm sổ, giao tiếp công vụ.
Từ khóa tự do Quản lý hành chính nhà nước
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(1): 10001596
000 01075nam a2200253 p 4500
0019812
0021
00417629
005201603210955
008070511s2004 vm| a 000 0 vie d
0091 0
039|a20160321095559|bthuvien3|y20151004073918|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
080|a34(V)1|bM558
110|aHọc viện hành chính Quốc gia
245|a10 công việc chuyên viên trong quản lý hành chính nhà nước / |cHọc viện hành chính nhà nước
260|aH. : |bNxbKhoa học kĩ thuật, |c2004
300|a144 tr. ; |c 20.5cm
520 |aCuốn sách đề cập đến tiếp nhận và tổ chức thi hành quyết định của cơ quan quản lí cấp trên, tiếp nhận và xử lý kiến nghị của cơ quan quản lí cấp dưới, ra quyết định quản lí nhà nước, theo dõi việc thi hành quyết định, soạn thảo và theo dõi việc thi hành văn bản điều hành điều hành trong quản lí nhà nước, xây dựng chương trình làm việc của cơ quan quản lí nhà nước, báo cáo trong quản lí nhà nước, giúp lãnh đạo làm việc ngoài nhiệm sổ, giao tiếp công vụ.
653|aQuản lý hành chính nhà nước
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(1): 10001596
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/icons/286thumbimage.jpg
890|a1|b1|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10001596 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)1 M558 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào