Sách Tiếng Việt
34(V)1 Gi 108
Giáo trình quản lý hành chính nhà nước
UDC 34(V)1
Cutter Gi 108
Nhan đề Giáo trình quản lý hành chính nhà nước
Lần xuất bản 2
Thông tin xuất bản H. : Nxb Lao động, 1994
Mô tả vật lý 525 tr.
Tóm tắt Gồm 5 phần: 1/ Quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội. 2/ Những vấn đề cơ bản của xã hội học. 3/ Tổ chức lao động khoa học trong cơ quan nhà nước. 4/ Thống kê trong quản lý nhà nước. 5/ Hệ thống kế toán nhà nước
Từ khóa tự do Quản lý
Từ khóa tự do hành chính
Từ khóa tự do Giáo trình
Tác giả(bs) TT Học viện hành chính quốc gia
000 00000nac#a2200000ui#4500
0012102
0021
0042102
00519970705
008070597s1994 vm a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151003173617|zhaonh
041|avie
080|a34(V)1|bGi 108
245 |aGiáo trình quản lý hành chính nhà nước
250|a2
260|aH. : |bNxb Lao động, |c1994
300|a525 tr.
520|aGồm 5 phần: 1/ Quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội. 2/ Những vấn đề cơ bản của xã hội học. 3/ Tổ chức lao động khoa học trong cơ quan nhà nước. 4/ Thống kê trong quản lý nhà nước. 5/ Hệ thống kế toán nhà nước
653|aQuản lý
653|ahành chính
653|aGiáo trình
710|aHọc viện hành chính quốc gia
773|g3
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào