Sách Tiếng Việt
34(V)1 Gi 108
Giáo trình quản lý hành chính nhà nước Tập 1 :
UDC 34(V)1
Cutter Gi 108
Nhan đề Giáo trình quản lý hành chính nhà nước Tập 1 : Đào tạo công chức hành chính - ngạch cán sự
Lần xuất bản 2
Thông tin xuất bản H. : Nxb Lao động, 1993
Mô tả vật lý 559 tr.
Tóm tắt Gồm 6 phần: 1/ Những vấn đề cơ bản về luật hình sự và tố tụng hình sự. 2/ Luật dân sự. 3/ Luật kinh tế. 4/ Một số vấn đề cơ bản về tội phạm học. 5/ Tâm lý học trong quản lý nhà nước. 6/ Nghiệp vụ và kỹ thuật hành chính
Từ khóa tự do Quản lý
Từ khóa tự do hành chính
Tác giả(bs) TT Học viện hành chính quốc gia
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(1): 10006266
000 00000nac#a2200000ui#4500
0012100
0021
0042100
00519970705
008070597s1993 vm a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151003173615|zhaonh
041|avie
080|a34(V)1|bGi 108
245 |aGiáo trình quản lý hành chính nhà nước Tập 1 : |bĐào tạo công chức hành chính - ngạch cán sự
250|a2
260|aH. : |bNxb Lao động, |c1993
300|a559 tr.
520|aGồm 6 phần: 1/ Những vấn đề cơ bản về luật hình sự và tố tụng hình sự. 2/ Luật dân sự. 3/ Luật kinh tế. 4/ Một số vấn đề cơ bản về tội phạm học. 5/ Tâm lý học trong quản lý nhà nước. 6/ Nghiệp vụ và kỹ thuật hành chính
653|aQuản lý
653|ahành chính
710|aHọc viện hành chính quốc gia
773|g2
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(1): 10006266
890|a1|b1|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10006266 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)1 Gi 108 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào